close

I. INFORMACJE O SPÓŁCE

Sklep internetowy działający pod adresem www.drdorotawolak.pl prowadzony jest przez Spółkę Prawa Handlowego:

Dr Dorota Wolak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świderska 104/18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000566022, kapitał zakładowy: 100 000 zł, NIP: 524-278-20-90, REGON: 361980964, Konto: PKO Bank Polski: 48 1020 1097 0000 7302 0277 1434; Tel.: (+48) 22-127-88-28; Prezes Zarządu: dr inż. Dorota Wolak, e-mail:                                

poczta@drdorotawolak.pl


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Skuteczne złożenie zamówienia wymaga posiadania stosownego sprzętu komputerowego umożliwiającego poprawne wysłanie formularza przygotowanego na stronie sklepu w wersji elektronicznej. Informacje znajdujące się na stronach sklepu są informacją handlową i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamówienie mogą być składane w języku polskim, angielskim lub niemieckim. Oferta kupna wybranego towaru ograniczona jest do akceptacji poziomu jakości, materiału oraz cech i właściwości a także podanej ceny (z VAT). Każdy produkt posiada szcze-gółowy opis. Z uwagi na produkcję jednostkową i bardzo krótkie serie cena obowiązuje do wyczerpania się zapasów. Każde zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Złożenie zamówienia jest gwarancją realizacji transakcji zakupu po cenie aktualnej      w momencie realizacji. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cen, wprowa-dzania nowych produktów i/lub zmian materiałów, kolorów, kompozycji, technologii wykonania oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Docelowo            w przypadku sprzedaży promocyjnej i/lub wyprzedaży ograniczonej liczby towarów, zamówienia będą realizowane zgodnie z kolejnością wpływania potwierdzeń zakupu do momentu wyczerpania się zapasów związanych z tą formą sprzedaży. Wystawianie faktur VAT jest możliwe pod warunkiem przesłania niezbędnych informacji. W celu skutecznego przeprowadzenia transakcji niezbędne jest zarejestrowanie się poprzez podanie danych teleadresowych, tj.: Imienia, Nazwiska, adresu do wysyłki, numeru telefonu, adresu e-mail, loginu oraz hasła.        

Realizacja wysyłki następuje po prawidłowym zaksięgowaniu stosownej wpłaty dotyczącej wybranego produktu na koncie sklepu. Sprzedający zastrzega sobie pra-wo do odrzucenia zamówienia w przypadku błędnego lub niekompletnego wypełnie-nia zamówienia. Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia drogą mai-lową, pisząc na adres:

poczta@drdorotawolak.pl

Jest to możliwe jedynie do momentu rozpoczęcia realizacji wysyłki zamówionego to-waru, co związane jest z wpłatą podanej w zamówieniu kwoty pieniędzy. Przewiduje się również opcję zamawiania produktów z oferty na indywidualne wymiary (inne          w stosunku do tabeli wymiarów antropometrycznych). Koszt w tym przypadku zwięk-sza się o około 15%. Każde inne indywidualne zamówienie jest możliwe ale wymaga stosownych uzgodnień oraz negocjacji cenowych. W tym celu prosimy o kontakt tele-foniczny z numerem: (+48) 22-127-88-28.

 

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

Klient dokonuje zakupu przez złożenie zamówienia. Zamówienie jest składane przez stronę internetową Sklepu. Niezbędnym elementem procedury realizacji zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu uniemożliwia skorzystanie z możliwo-ści nabycia towaru. Formalne złożenie zamówienia ma miejsce wtedy, gdy po skom-pletowaniu zamówienia, wybraniu miejsca dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz po wypełnieniu formularza zamówienia klient potwierdza zakup z obowiązkiem zapłaty.

IV. PRZELEWY

Przelewy należy realizować na Konto Spółki: PKO Bank Polski: 48 1020 1097 0000 7302 0277 1434.

Firma Dr Dorota Wolak Spółka z o.o. zobowiązuje się do nie udostępniania osobom trzecim pozyskanych informacji i danych osobowych.

                                                                                                
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy z siedzibą w Warszawie; ul. Świderska 104/18; 03-128 Warszawa. Dane osobowe wykorzystywane do realizacji zamówień przechowywane są przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.); 
 • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, . poz. 1204 z poźn. zm.);.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r.    . w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicz-   . nych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatycz- . ne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).        

Klient w dowolnym momencie ma prawo wglądu do własnych danych osobo-wych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

VI. REKLAMACJA

 1. Uzasadniona reklamacja według procedur obowiązujących w Spółce skutkuje wy-konaniem naprawy lub wymianą towaru na nowy. W przypadku braku możliwości wymiany towaru na identyczny kupującemu zwracana jest równowartość ceny wraz z kosztami wysyłki skalkulowanymi na poziomie kosztów wysyłki towarów do klienta. Istnieje również możliwość zaoferowania innego dostępnego w ofercie pro-duktu.
 2. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu towaru wysyłany wraz z każdym towarem do klientanimalna różnica w barwach, odcieniach wynikająca z właściwości i cha-rakterystyk monitora sprzętu elektronicznego klienta oraz w wymiarach w stosunku do tabeli cech antropometrycznych, podanych na stronie butiku, nie stanowią podstawy do reklamacji.
 3. Nie przyjmowane będą także przesyłki odsyłane za pobraniem i/lub wysłane bez stosownych uzgodnień w formie pisemnej lub konsultacji telefonicznej.
 4. W celu usprawnienia procesu reklamacji zaleca się dołączenie do paczki z rekla-mowanym towarem oryginału dowodu zakupu oraz krótkiego opisu uzasadniają-cego reklamację.
 5. Nie podlegają reklamacji towary posiadające cechy świadczące o bardzo intensy-wnym ponadnormatywnym użytkowaniu lub uszkodzenia wynikające z zastoso-wania niewłaściwych parametrów (niezgodnych z zaleceniami na metkach towa-rów) w procesie prania, czyszczenia i/lub szeroko pojętej pielęgnacji produktu).
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z projektowaniem i szyciem na miarę, jeżeli Spółka wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poin-formowany przed rozpoczęciem świadczenia, że utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji klient otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty na konto, z którego wysłane były pieniądze. Stosowny opis potwierdza, ze jest to zwrot wpłaconej kwoty za odesłany towar, niezgodny z oczekiwaniami.

 

VII. ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

 1. Dr Dorota Wolak Sp. z o.o. jest zobowiązana do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Dostawca ponosi wobec Klientów odpowie-dzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 1. Reklamacja powinna być złozona na pismie na adres Spółki podany poniżej.

                             Dr Dorota Wolak Sp. z o.o.

                             ul. Świderska 104/18

                             03-128 Warszawa

 1. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne reklamującego, tj.: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, jego rodzaj oraz dokładny opis wady (charakter, postać, przyczyna) a także datę jej stwierdzenia.
 1. Integralną częścią reklamacji jest dowód zakupu w postaci np. paragonu, fatury, wydruk potwierdzenia płatności itp.
 1. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie        z danymi wskazanymi w zgłoszeniu.

 

VIII. ZWROT TOWARU

 1. Konsument, który zawarł umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określo-nych w art. 33, art. 34 ust.w i art. 35 (Dziennik Ustaw Poz. 827. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 1. Odstapienie od umowy może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświad-czenia i przesłaniu go wraz z towarem na adres Spółki. W tym przypadku kon-sument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru w stanie wskazują-cym na brak oznak użytkowania.
 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
 1. W przypadku zwrotu towaru kompletnego bez śladów użytkowania pieniądze zostaną zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od odbioru presyłki zwrotnej.
 1. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów pła-tności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. Konsument nie poniesie żadnych opłat w zwią-zku z tym zwrotem.
 1. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

IX. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

Celem strategicznym Spółki jest ciągły rozwój oraz pełne zadowolenie Klientów poprzez oferowanie wyrobów oraz świadczenie usług na poziomie jakości, w ocenie klientów, nieosiągalnym przez inne firmy. Pracujemy nad uzyskaniem certyfikatu na Zintegrowany System Zarzadzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009). Docelowo będzie to System uwzględniający zarówno Ochronę Środowiska jak i przepisy BHP. Oparty będzie na standardzie ISO 9001:2015.

Kierownictwo Spółki deklarując gotowość pełnej, satysfakcjonującej obie strony współpracy, uprzejmie prosi o wszelkie uwagi i sugestie (również o uwagi krytyczne) mające na pewno pozytywny wpływ na poprawę zarówno poziomu jakości wyrobów      i usług jak również oferty na stronie internetowej sklepu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisach.

Regulamin wchodzi w zycie z dniem: 27.01.2016 r.