close

Dr Dorota Wolak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świderska 104/18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000566022,
kapitał zakładowy: 100 000 zł,
NIP: 524-278-20-90,
REGON: 361980964,
Konto: PKO Bank Polski: 48 1020 1097 0000 7302 0277 1434;
Tel.: (+48) 22-127-88-28;
Prezes Zarządu: dr inż. Dorota Wolak,
e-mail: kontakt@drdorotawolak.pl     
www.drdorotawolak.pl